Hello world, I am David NG @ http://david.co http://david.ng


	在線 五子棋 ( Online Gomoku ) AI included

	在線 中國象棋 ( Online Xiang Qi ) AI included

	在線 黑白棋 ( Online Reversi )

	在線 井字過三關 ( Online Tic-tac-toe ) AI included
	
100 Latest Online Player:
2018-10-11 15:35:50 sdf Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-10-09 16:52:04 ttt Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-10-09 16:51:28 thomas Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-10-08 22:24:05 Bao Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-10-08 19:05:46 CHY Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-10-08 17:03:51 dan Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-10-08 17:03:07 dan Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-10-08 17:00:54 dan Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-10-05 15:55:16 jones Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-10-04 23:04:59 kk Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-10-04 23:03:49 kk Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-10-02 01:30:03 kk Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-10-01 22:59:07 312321 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-10-01 22:58:51 1111 Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-09-30 20:03:38 NokHin Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-30 20:02:43 Katherine Taiwan 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-30 00:09:44 Tiffany Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-24 12:50:36 kontec Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-21 18:30:08 :) Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-16 21:20:17 123 Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-16 12:14:12 LOUIS CHEN Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-15 23:35:03 joy Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-09-12 16:28:08 000 Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-09-10 21:41:58 Mei B Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-10 02:51:39 G Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-06 12:19:43 tu Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-09-05 21:20:06 hi Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-05 17:20:22 Guest Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-05 16:51:58 df Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-05 12:38:14 test Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-09-04 11:27:19 df Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-09-03 20:54:37 JJ Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-09-01 20:54:48 L Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-09-01 20:54:25 L Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-09-01 19:48:57 D7689 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-29 15:14:28 扮工 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-28 11:58:58 8964 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-26 00:46:22 ccc Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-26 00:45:28 ddd Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-20 16:58:03 123 Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-08-18 15:51:27 asdf Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-17 18:04:06 aaa Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-17 17:43:06 aaa Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-10 02:29:03 Taiwan 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-08 01:26:40 sss Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-07 02:18:40 ggg Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-06 02:04:58 k Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-06 01:02:32 ggg Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-03 23:06:28 asd Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-03 22:58:27 ez Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-03 22:57:11 far Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-03 22:45:23 zzz Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-08-03 22:39:54 asd Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-08-03 20:11:33 asdasd Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-08-03 20:11:27 FAR Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-08-03 20:06:52 FAR Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-08-03 20:05:58 asdasd Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-08-03 19:50:16 ppp Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-03 19:50:06 far Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-03 19:49:47 raf Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-03 19:46:32 FAT Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-08-02 23:11:12 Daniel Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-31 23:02:15 Yy Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-07-30 16:18:23 asks Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-07-29 13:10:55 M Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-27 12:50:50 ac Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-07-26 17:59:00 MR.A Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-07-26 11:30:33 8964 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-26 10:12:25 8964 Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-07-26 02:24:48 K Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-24 16:50:50 MC Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-24 16:50:23 MC Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-07-24 13:52:17 ypy Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-19 00:43:47 Jerry Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-07-18 20:29:35 CAT Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-07-16 14:53:33 W Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-07-02 22:38:00 Y Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-07-01 22:56:53 afds Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-29 15:49:51 a Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-28 22:55:52 T Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-28 18:57:39 ff Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-28 17:11:12 man Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-28 16:59:33 User Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-28 12:59:00 Os Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-28 12:54:41 Pat Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-28 12:54:34 69 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-26 17:51:50 1 Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-26 00:37:38 y Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-06-25 13:12:17 a Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-25 13:11:57 a Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-25 12:22:05 thomas Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-21 14:43:44 x Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-06-21 01:13:10 Lee Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-06-20 00:50:57 ttt Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-19 16:41:34 kk Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-19 15:52:23 1 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-19 15:49:30 ABCBC Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-06-19 15:47:56 a Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-19 15:47:42 hsdhf Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-06-18 18:18:48 T Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )