Hello world, I am David NG @ http://david.co http://david.ng


	在線 五子棋 ( Online Gomoku ) AI included

	在線 中國象棋 ( Online Xiang Qi ) AI included

	在線 黑白棋 ( Online Reversi )

	在線 井字過三關 ( Online Tic-tac-toe ) AI included
	
100 Latest Online Player:
2018-04-17 18:17:56 ? Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-16 23:19:39 0000 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-16 23:19:16 12341 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-13 13:10:38 ..... Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-12 18:30:55 求敗 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-12 05:45:35 過三關神童求 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-12 05:28:46 比狗玩 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-11 07:37:10 過三關神童求 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-10 15:42:10 123 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-10 15:21:24 321 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-06 20:19:23 Sambbb Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-04 14:47:25 pooh Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-04 00:34:12 Him Him Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-02 19:03:42 him Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-02 02:07:47 sdfs Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-04-02 01:13:40 zh Taiwan 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-04-02 01:13:34 Hei Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-31 03:13:00 昨杳尸 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-28 11:10:21 daveed Canada 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-28 10:35:18 Jacobian Canada 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-24 18:14:43 idk Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-22 22:42:30 helloworld Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-03-19 22:44:28 missy老公-阿撩 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-19 22:44:26 阿撩 Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-03-19 22:44:04 missy Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-19 22:44:04 missy Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2018-03-14 21:07:58 Rickyhe Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-14 16:24:56 222 Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-03-14 14:02:50 tes Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2018-03-08 19:20:09 fff Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-03-06 00:58:19 missy Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-05 23:27:23 bo8 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-03 09:17:52 aaa Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-01 17:00:31 hkt Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-01 16:45:37 床你媽 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-03-01 16:44:01 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-02-21 17:09:48 suet Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-02-19 16:47:37 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-02-17 12:21:36 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-02-14 11:14:15 david Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2018-02-13 21:01:20 Just_erorr Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-02-07 17:47:19 杲_ Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-01-27 00:06:38 bianyuanre Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-01-26 20:27:09 m/m Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-01-23 03:10:45 frank Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-01-12 16:44:31 66 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-01-09 16:24:08 bbq Sweden 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2018-01-07 16:53:01 owata Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-21 23:18:31 TAT Australia 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-20 14:44:12 fatho Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-19 22:33:35 l Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-19 14:23:32 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-19 14:23:26 blackdick Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-19 00:52:27 penis United States 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-18 23:27:48 test Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-18 23:26:53 test Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2017-12-17 17:10:41 Hippo Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2017-12-16 14:29:33 asd Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-15 14:36:00 Neon Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 23:13:45 山口 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 23:01:06 馬馬 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 21:29:51 sam Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 20:32:55 ddhh Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 15:25:43 dickman Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 15:25:41 0000000000 Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-12-11 15:24:02 ossas Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-11 15:24:01 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-08 14:55:38 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-01 15:34:17 jeff Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-01 15:34:16 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-01 15:34:11 pukimak Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-01 15:34:07 hentai Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-12-01 14:17:49 jeff Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-30 11:42:42 BDT Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2017-11-30 11:21:29 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-30 11:21:21 hentai Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-30 11:21:19 jeff Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-30 11:06:18 dickhead Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-30 10:44:37 BDT Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-30 10:38:32 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-28 15:52:41 test Hong Kong 五子棋 ( Gomoku )
2017-11-21 23:05:19 jenny Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-11-20 01:34:34 dis*yDavid Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-20 01:27:53 thanku4bug Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-19 04:31:24 bcylbc Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-19 04:30:57 yoyoyo Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-18 18:12:50 diiickmaan Australia 五子棋 ( Gomoku )
2017-11-17 15:29:59 asshole2 Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2017-11-17 15:29:58 asshole 2 Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-17 15:29:54 dckman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-17 15:07:18 dickman Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2017-11-17 15:04:54 asshole Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-11-17 15:04:52 dickman Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-11-12 00:04:27 rr Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-11-11 15:49:28 Chole Hong Kong 井字過三關 ( Tic-tac-toe )
2017-11-10 15:02:28 87 Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2017-11-10 14:32:23 dickman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-10 14:32:17 vaginaman Hong Kong 黑白棋 ( Reversi )
2017-11-10 14:30:55 yo Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )
2017-11-10 14:30:50 dick1 Hong Kong 中國象棋 ( Xiang Qi )